Πανήγυρις Αγίας Φωτεινής – Πρόγραμμα και οδηγίες από την Μητρόπολη

Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την φετινή πανήγυρη της Αγίας Φωτεινής. Η ανακοίνωση, εκτός από αναλυτικό πρόγραμμα, αναφέρει και οδηγίες προς του πιστούς και παράκληση να τηρηθούν τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Σμύρνης:

 

Η ΕΦΕΤΙΝΗ ΠΑ­ΝΗ­ΓΥ­ΡΗ ΤΗΣ Α­ΓΙΑΣ ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗΣ

Ἑ­ορ­τά­ζει κι ἐ­φέ­τος ἡ Μη­τρό­πο­λή μας καί ἡ πό­λη ὁ­λό­κλη­ρη τῆς Νέ­ας Σμύρ­νης τή μνή­μη τῆς πο­λι­ού­χου μας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Ἁ­γί­ας Φω­τει­νῆς τῆς Σα­μα­ρεί­τι­δος, εἰς τι­μήν τῆς ὁ­ποί­ας εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νος ὁ Ἱ­ε­ρός Μη­τρο­πο­λι­τι­κός μας Να­ός.

Ὁ ἐ­φε­τι­νός ἑ­ορ­τα­σμός ἔρ­χε­ται ἐν μέ­σω παν­δη­μί­ας ἐ­ξαι­τί­ας τοῦ νέ­ου Κο­ρω­νο­ϊ­οῦ (c­o­v­id-19), ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­πλη­ξε ὁ­λό­κλη­ρο τόν πλα­νή­τη μας καίσυ­νε­χί­ζει νά ἀ­πει­λεῖ τήν ὑ­γεί­α ὅ­λων μας. Γι᾽ αὐ­τό καί ὁ ἐ­φε­τι­νός ἑ­ορ­τα­σμός, λό­γω τῶν μέ­τρων πού ἔ­λα­βε ἡ Πο­λι­τεί­α γιά τήν ἀ­πο­φυ­γή τῆς δι­α­σπο­ρᾶς τοῦ φο­νι­κοῦ ἰ­οῦ, θά εἶ­ναι δι­α­φο­ρε­τι­κός ἀ­πό κά­θε προ­η­γού­με­νο.

Χω­ρίς τή συμ­με­το­χή ἄλ­λων Ἱ­ε­ραρ­χῶν καί τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας.

Χω­ρίς τήν κα­θι­ε­ρω­μέ­νη λι­τα­νευ­τι­κή πομ­πή μέ­χρι τήν κεν­τρι­κή Πλα­τεί­α τῆς πό­λε­ώς μας.

  1. Ὁ ἑ­σπε­ρι­νός τῆς ἑ­ορ­τῆς (Σάβ­βα­το 16 Μα­ΐ­ου, 7 μ.μ.) θά τε­λε­σθεῖ «κε­κλει­σμέ­νων τῶν θυ­ρῶν» ἐ­πει­δή μέ­χρι καί τίς 16 τοῦ μη­νός ἰ­σχύ­ει ὁ ἐν λό­γω πε­ρι­ο­ρι­σμός. Ὡ­στό­σο, ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α θά με­τα­δο­θεῖ δι­α­δι­κτυα­κά καί μέ­σω τοῦ Ρα­δι­ο­φω­νι­κοῦ Σταθ­μοῦ τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Ἐ­πί­σης στόν αὔ­λει­ο χῶ­ρο τοῦ Να­οῦ ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α θά με­τα­δί­δε­ται καί μέ­σω γιγαντοοθόνης (videowall).

Ἔ­τσι οἱ πι­στοί πού θά προ­σέλ­θουν,θά μπο­ροῦν νά πα­ρα­κο­λου­θή­σουν τήν Ἀκολουθία ἀ­πό τίς ὀ­θό­νες πού θά ὑ­πάρ­χουν.

  1. Ἡ Κυ­ρια­κή 17 Μα­ΐ­ου συμ­πί­πτει μέ τήν ἔ­ναρ­ξη ἐ­λεύ­θε­ρης συμ­με­το­χῆς τῶν πι­στῶν στή θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί τίς ἄλ­λες ἐκ­κλη­σι­α­στι­κές Ἀ­κο­λου­θί­ες. Λό­γω ὅ­μως τοῦ πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νου ἀ­ριθ­μοῦ ἐκ­κλη­σι­α­ζο­μέ­νων,πού ἐ­πι­τρέ­πε­ται νά πα­ρευ­ρί­σκον­ται ἐν­τός τοῦ Να­οῦ, οἱ πι­στοί πού τό ἐ­πι­θυ­μοῦν θά συμ­προ­σεύ­χον­ται στόν αὔ­λει­ο χῶ­ρο τοῦ Να­οῦ. Καί ἡ θεί­α Λει­τουρ­γί­α θά με­τα­δί­δε­ται δι­α­δι­κτυα­κά καί ρα­δι­ο­φω­νι­κά, ἀλ­λά καί μέ­σω τῶν ὀ­θο­νῶν.
  2. Τό ἀ­πό­γευ­μα τῆς Κυ­ρια­κῆς στίς 6 μ.μ. θά ψα­λεῖ ὁ με­θέ­ορ­τος Ἑ­σπε­ρι­νός στόν αὔ­λει­ο χῶ­ρο τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ μας Να­οῦ, πράγ­μα τό ὁ­ποῖ­ο θά δι­ευ­κο­λύ­νει τή συμ­με­το­χή τῶνχρι­στια­νῶν μας πού θά προ­σέλ­θουν.

Μέ τό πέ­ρας τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ θά λι­τα­νεύ­σου­με τήν εἰ­κό­να τῆς Ἁ­γί­ας καί τά ἱ­ε­ρά λεί­ψα­νά μας μό­νο γύ­ρω ἀ­πό τόν Ἱ­ε­ρό Να­ό. Ἐ­πα­νερ­χό­με­νοι θά ψα­λεῖ ἡ κα­θι­ε­ρω­μέ­νη Πα­ρά­κλη­ση γιά τήν ὑ­γεί­α καί τήν προ­στα­σί­α ὅ­λων μας.

Πα­ρα­κα­λοῦ­με γιά τίς ἀ­ναγ­καῖ­ες αὐ­τές ἀλ­λα­γές νά ἔ­χου­με τήν κα­τα­νό­η­ση ὅ­λων τῶν ἀ­δελ­φῶν χρι­στια­νῶν.

Ἡ συμ­με­το­χή ὅ­λων μας θάἔ­δει νά εἶ­ναι θερ­μή με­τά μά­λι­στα καί τόν ἀ­πο­κλει­σμό μας ἀ­πό τήν κοι­νή λα­τρεί­α γιά δύ­ο ὁλόκληρους μῆ­νες!Ὡ­στό­σο, θά πρέ­πει νά τη­ρή­σου­με καί τά μέ­τρα πού ὁ­ρί­ζουν οἱ εἰ­δι­κοί καί οἱ ἁρ­μό­διοι χά­ριν τῆς προ­στα­σί­ας τῆς ὑ­γεί­ας ὅ­λων μας.

Ὑ­πε­ρή­λι­κες ἀ­δελ­φοί μας πού ἀν­τι­με­τω­πί­ζουν μι­κρά ἤ με­γα­λύ­τε­ρα προ­βλή­μα­τα ὑ­γεί­ας, πα­ρα­κα­λοῦ­με νά ἀ­πο­φύ­γουν νά προ­σέλ­θουν τήν ἡ­μέ­ρα τῆς πα­νη­γύ­ρε­ως γιά νά μήν τα­λαι­πω­ρη­θοῦν. Ἐ­μεῖς ὅ­λοι θά προ­σευ­χη­θοῦ­με καί γι᾽ αὐ­τούς. Καί ἀ­πό τήν ὥ­ρα πού οἱ Ἱ­ε­ροί Να­οί μας θά εἶ­ναι πλέ­ον ἀ­νοι­χτοί, θά μπο­ροῦν ὁ­ποι­α­δή­πο­τε ἄλ­λη μέ­ρα νά ἐκ­κλη­σια­στοῦν.

Σέ ὅ­λους ἐ­πι­κα­λού­μα­στε τήν εὐ­λο­γί­α τοῦ ἀ­να­στη­μέ­νου Κυ­ρί­ου μας καί τίς πρε­σβεῖ­ες τῆς πο­λι­ού­χου καί προ­στά­τι­δός μας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Ἁ­γί­ας Φω­τει­νῆς.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

96698165_664724584365083_5960332498427707392_n

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s