Έναρξη εγγραφών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης Ν. Σμύρνης

Την 1η Σε­πτεμ­βρί­ου άρ­χι­σαν οι εγ­γρα­φές στη Σχο­λή Βυ­ζαν­τι­νής Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Μου­σι­κής της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Σμύρνης.

Στη Σχο­λή μπο­ρούν να φοι­τή­σουν μα­θη­τές α­πό την η­λι­κί­α των 12 ε­τών και ά­νω. Η φοί­τη­ση εί­ναι πεν­τα­ε­τής και χορη­γεί­ται πτυ­χί­ο α­να­γνω­ρι­σμέ­νο α­πό το Κρά­τος (Υπουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού).

Ό­σοι εν­δι­α­φέ­ρον­ται μπο­ρούν να ζη­τούν πλη­ρο­φο­ρί­ες α­πό το γρα­φείο της Σχο­λής, Α­γί­ου Αν­δρέ­ου 14, Νέ­α Σμύρ­νη (δί­πλα στο γή­πε­δο του Πα­νι­ω­νί­ου) και στο τη­λέ­φω­νο 210 93 31 667 κα­τά τις ώ­ρες λει­τουρ­γί­ας της Σχο­λής (Δευτέρα, Τρί­τη και Τε­τάρ­τη, 6-8 μ.μ.)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s