Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέας Σμύρνης

Mε απόφαση Δημάρχου ορίστηκαν την Παρασκευή 17/2 οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέας Σμύρνης εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

1. Πολύδωρος Συρίγος Αντιδήιιαρχος Οικονομικών και Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και ειδικότερα των τμημάτων Προϋπολογισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων, Εσόδων, Εξόδων και Εκκαθάρισης Δαπανών και Ταμείου. Επίσης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα και τα Προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από τον Δήμο, των θεμάτων της Σχολικής Παιδείας και της υποστήριξης των Σχολικών Επιτροπών, όπως και της μέριμνας για τα θέματα των Σχολικών Υποδομών. Μεταβιβάζονται επίσης αρμοδιότητες για την υλοποίηση του Προγράμματος «Δράσεις Παιδείας», όπως και η εποπτεία για τα θέματα που αφορούν την περιοχή της Άνω Νέας Σμύρνης. Επιπροσθέτως μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), την παρακολούθηση της χρηματοδότησής τους και την οργάνωση και λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Τέλος, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

2. Γεώργιος ΒολίκαςΑντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία για την πόλη, τη μέριμνα για τις μελέτες αυτής και τη συμμετοχή στα αρμόδια όργανα. Επίσης, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

3. Οδυσσέας ΝασιμπιάνΑντιδήμαρχος Καθαριότητας

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα της Αποκομιδής των Απορριμμάτων και των Ανακυκλώσιμων Υλικών και τη Διαχείριση και Συντήρηση των Οχημάτων και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων πουαφορούν στα παραπάνω θέματα.

4. Δεληγιάννη ΚλεοπάτραΑντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ως εξής:

Μεριμνά για τη συνεργασία των Υπηρεσιών και την επίλυση ζητημάτων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Εισηγείται και ενημερώνει τον Δήμαρχο για θέματα που θεωρούνται επείγοντα και συνεργάζεται μαζί του για την υπηρεσιακή τους προώθηση και επίλυση.
Συγκαλεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για τον απολογισμό του υλοποιηθέντος έργου και τον προγραμματισμό νέου. Δέχεται διάφορες Επιτροπές, Συλλόγους και Δημότες και δίνει κατευθύνσεις για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ Πολιτών και Υπηρεσιών. Τελεί τους πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Επιπρόσθετα, της ανατίθεται η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα:

1. Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις και λοιπά.
2. Των αποφάσεων που αφορούν μισθολογικές αλλαγές προσωπικού, τα έγγραφα προς την Επιθεώρηση Εργασίας (ωράρια εργασίας κ.ά.), οικειοθελείς αποχωρήσεις κ.ά.
3. Των εγγράφων αποστολής στα Υπουργεία, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες και άλλους δημοσίους φορείς.
4. Των εισηγήσεων προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
5. Τις συμβάσεις προσωπικού ορισμένου χρόνου (δίμηνα, πεντάμηνα, οκτάμηνα κ.ά.), συμβάσεις πρακτικής άσκησης, βεβαιώσεις πρακτικής κ.ά.
6. Των εσωτερικών εγκυκλίων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
7. Όλα τα έγγραφα προς το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης για την έκδοση γνωμοδοτήσεων.
8. Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων για την οργάνωση & λειτουργία συστήματος ποιότητας στον δήμο.
9. Όλες τις εντολές πληρωμής τιμολογίων που αφορούν την παγία προκαταβολή.
10. Όλων των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, από Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 20Ι4/25/ΕΕ)».

5. Αλέξανδρος ΖαβόςΑντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεγνικών Υπηρεσιών

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης του Τμήματος Μηχανογράφησης, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δημότες και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής. Επίσης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στα τεχνικά έργα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των οδών και των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στην Πολεοδομία όπως και στα μεγάλα έργα της πόλης και της χρηματοδότησης αυτών και η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

6. Παναγιώτης ΓιατζίδηςΑντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, των κοινωνικών δομών και των συναφών δράσεων κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, όπως και των θεμάτων που αφορούν στην προαγωγή της υγείας των πολιτών περιλαμβανόμενου του ΚΕΠ Υγείας και της συμμετοχής της πόλης στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν’ στα παραπάνω θέματα.

7. Διονύσιος Κονιδάρης Αντιδήιιαρχος Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών & Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και ειδικότερα των τμημάτων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Δημοτικής Περιουσίας, Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών.
Επίσης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Αθλητική Πολιτική, τις Αθλητικές Υποδομές, τα Προγράμματα Αθλητικής Ανάπτυξης και την υλοποίηση των συναφών δράσεων του Δήμου. Επίσης, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για τα θέματα των Παιδικών Χαρών της Πόλης και του Ελέγχου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

8. Ιωάννης Δημάκης Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Προστασίας του Πολίτη

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση των θεμάτων των λαϊκών αγορών και των θεμάτων που αφορούν στην προστασία του πολίτη στην πόλη και της φύλαξης των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, ανατίθεται η εποπτεία για την καταγραφή και τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως και η επικοινωνία με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ναών της πόλης. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων οι έξι λαμβάνουν αντιμισθία ενώ οι δύο, ο κ. Διονύσιος Κονιδάρης και ο κ. Ιωάννης Δημάκης είναι άμισθοι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4121 /9-2-2023 παραιτήσεως του κ. Κονιδάρη από την αντιμισθία και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019.